Uwaga!
Ta kopia systemu CMS jest licencjonowana dla innej domeny!

Was it working good before? If you just parked additional domain to this website,
maybe this is a problem - please go to website builder again and update your license with new domain
- or contact your website builder provider

Egzaminy » SEP - Oddział Kielecki
 
 
 
 Oddział Kielecki

Egzaminy


Przy Oddziale Kieleckim Stowarzyszenia Elektryków Polskich działają powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Komisje Egzaminacyjne nadające świadectwa kwalifikacyjne z zakresu dozoru „D” i eksploatacji „E” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003
(Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)

Egzaminy odbywają się w Oddziale SEP w Kielcach
w każdy wtorek
w 1 wtorek miesiąca o godz. 16:00 (KK nr 046) - grupa 1
w pozostałe wtorki o godz. 15:00 (KK nr 047) - grupa 1 i 2

Opłata egzaminacyjna wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Od 1 stycznia 2017 r. opłata egzaminacyjna za każdy złożony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wynosi: 200,00 zł
Opłatę należy uiścić przelewem przed przystąpieniem do egzaminu na nasze konto:
PKO I O/Kielce 24 1020 2629 0000 9802 0008 9540


Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których wymagane jest posiadanie świadectw kwalifikacyjnych powinny wykazać się na egzaminie wiedzą w zakresie:
  Na stanowisku Dozoru
 1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci.
 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.
 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.
 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.
 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.
  Na stanowisku Eksploatacji
 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.
 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.